regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Konwent Łyżkon jest ogólnopolskim zlotem miłośników fantastyki postapokaliptycznej odbywającym się na terenie Fort Knox War Zone, tj. w byłej bazie 31 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, zlokalizowanej w okolicach Kórnika, w dniach 19-22 września 2019.
 2. Celem konwentu jest propagowanie fantastyki postapokaliptycznej we wszystkich jej odmianach oraz integracja jej fanów i twórców, a także popularyzacja i promocja alternatywnych form rozrywki jakimi są larpy i gry terenowe.
 3. Uczestnikiem konwentu mogą zostać tylko osoby pełnoletnie w dniu rozpoczęcia konwentu, to jest urodzone przed 19 września 2001.
 4. Zakup akredytacji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

II. Bezpieczeństwo

 1. Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących teren konwentu, co nie wyłącza obowiązków oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wyrażając wolę uczestnictwa w konwencie uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że na terenie konwentu (w wyznaczonych miejscach) możliwym będzie ostrzeliwanie się z replik broni ASG, uczestnictwo w walce wręcz (zgodnie z Mechaniką LARP-a) oraz że w wyznaczonych miejscach poruszać się będą pojazdy mechaniczne.
 3. Każdy z uczestników opłaca ubezpieczenie we własnym zakresie.
 4. Uczestnik potwierdza, iż bierze udział w konwencie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w konwencie może wiązać się z wysiłkiem fizycznym, trudnymi warunkami bytowymi, hałasem, wilgocią itp. i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Na terenie festiwalu znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 6. Do znajdujących się na terenie konwentu budynków i budowli uczestnicy wchodzą wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 7. Uczestnikom zabrania się wchodzenia na dachy budynków i budowli znajdujących się na terenie konwentu, a także wspinania się na drzewa, słupy i podobne obiekty.
 8. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu:
  • substancji cuchnących, toksycznych lub promieniotwórczych,
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych
 9. Palenie tytoniu i rozpalanie otwartego ognia może odbywać się tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 10. Uczestnik konwentu zobowiązany jest do posiadania:
  • atestowanej ochrony oczu o wytrzymałości minimum 2J (niedopuszczalny jest sprzęt z siatką);
  • żółtej kamizelki odblaskowej;
  • stroju larpowego utrzymanego w konwencji postapokaliptycznej.

III. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator, który każdy uczestnik zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatora imprezy.
 2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przejawiające zachowania agresywne bądź stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
 3. Uczestnicy konwentu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.
 4. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz dewastowania terenu konwentu, co obejmuje m.in: uszkadzenia budynków i elementów wystroju, pokrywanie ścian i innych obiektów farbą, niszczenie roślin i rozkopywanie gruntu.
 5. Wszelkie uchybienia bezpieczeństwa, porządkowe lub organizacyjne należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorowi.
 6. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz innych załączonych do niego dokumentów mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
 7. Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
 8. Zakazuje się używania urządzeń typu megafon do celów rozrywkowych – służą one jedynie sprawom organizacyjnym i informacyjnym.
 9. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren konwentu. Wszystkie wyjątki od tej zasady muszą być uzgodnione z organizatorami najdalej 2 tygodnie przed rozpoczęciem konwentu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na mieniu, zdrowiu i umyśle uczestników podczas trwania konwentu, w tym za uszkodzenia aut pozostawionych na parkingu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy.
 11. Prowadzenie handlu lub innej działalności zarobkowej na terenie konwentu jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora.
 12. Jedynymi miejscami w których dozwolony jest ruch pojazdów mechanicznych są: droga dojazdowa oraz wyznaczony parking. Poza tymi obszarami wymagana jest zgoda organizatora. Poruszanie się pojazdami na terenie oznaczonym do rozgrywek ASG jest bezwzględnie zabronione

IV. Gra terenowa, ASG

 1. W czasie trwania konwentu odbywać się będzie gra terenowa.
 2. Podczas gry terenowej nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabrania się wchodzenia na teren oznaczony przez organizatorów jako wyłączony z gry.
 3. Na terenie oznaczonym do rozgrywek ASG obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia osłony oczu.
 4. Na terenie do tego niewyznaczonym (OFF-ASG) obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik broni ASG. Zakazuje się także strzelania w kierunku strefy OFF-ASG.
 5. Na terenie strefy OFF-ASG obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się z niezabezpieczonymi replikami ASG.
 6. Podczas gry terenowej należy bezwzględnie przestrzegać zasad Mechaniki.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest na stronie wydarzenia na Facebooku oraz na stronie lyzkon.pl. Będzie także dostępny w biurze organizatora na terenie konwentu.
 2. Nieodłącznym elementem regulaminu jest zbiór zasad Mechaniki LARP-a.
 3. Akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na publikację jego zdjęć i pseudonimu na stronie wydarzenia na Facebooku, na stronie organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych powiązanych z konwentem.
 4. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma organizator, którego decyzja jest nieodwołalna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie po jego upublicznieniu, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie wydarzenia na Facebooku.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.